Άρθρα

Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς

1. Νομοθετικό Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1.1 Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
1.2 Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος, αν και όχι πλήρως ανεπτυγμένου, πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική νομοθετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο των παρόντων όρων.
1.3 Σε κάθε περίπτωση η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να τροποποιήσει τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών του δικτυακού της τόπου, κατόπιν ενημέρωσης τους, και πάντα μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.
1.4 Εάν ο επισκέπτης / χρήστης είτε δεν συμφωνεί, ολικά ή μερικά, είτε δεν κατανοεί, ολικά ή μερικά, οιονδήποτε από τους παρόντες όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων του οφείλει να μην επισκέπτεται / χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς
Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς είναι τα ακόλουθα :

2. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

2.1 Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς ζητείται από τον επισκέπτη / χρήστη να υποβάλλει τα εξής στοιχεία : α) Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Νομικού Προσώπου, β) Διεύθυνση φυσικού προσώπου / Έδρα νομικού προσώπου, γ) Ταχυδρομικός Κώδικας, δ) Αριθμός Τηλεφώνου, ε) E-mail, ζ) Αριθμός Fax, θ) Α.Φ.Μ., ι) Δ.Ο.Υ., ια) Πόλη, ιβ) Χώρα και ιγ) Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας.
2.2 Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικά παραστατικά) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς
2.3 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο είδος των αποκτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου που διενεργεί από τον δικτυακό της τόπο προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου με αυτή και να προβαίνει σε νέες προσφορές προς αυτόν, εκτός αν ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές.
2.4 Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη / χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους (φυσικά και νομικά πρόσωπα).

3. Συνδρομητικές υπηρεσίες

3.1 Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη ως συνδρομητή σε ορισμένες από τις υπηρεσίες της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς ζητούνται τα εξής στοιχεία : α) Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου/ Επωνυμία Νομικού Προσώπου, β) Διεύθυνση φυσικού προσώπου / Έδρα νομικού προσώπου, γ) Ταχυδρομικός Κώδικας, δ) Αριθμός Τηλεφώνου, ε) E-mail, ζ) Αριθμός Fax, θ) Α.Φ.Μ., ι) Δ.Ο.Υ., ια) Πόλη, ιβ) Χώρα και ιγ) Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας.
3.2 Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικά παραστατικά) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς
3.3 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε προτάσεις νέων συνδρομητικών υπηρεσιών προς το συνδρομητή ή για άλλους οικονομικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς εκτός αν ο τελευταίος δηλώσει ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.
3.4 Τα ανωτέρω στοιχεία ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους (φυσικά και νομικά πρόσωπα).

4. Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

4.1 Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς ζητούνται τα εξής στοιχεία : α) Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου / Επωνυμία νομικού προσώπου και β) E-mail.
4.2 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς δύναται να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα ενημερωτικά δελτία (Newsletters) εκτός αν ο παραλήπτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

5. Message Βoards

5.1 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς διατηρεί το δικαίωμα να καταγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες / χρήστες των message boards αποκλειστικά και μόνο για τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων των όρων χρήσης τους όπως προβλέπεται ειδικότερα στους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς
5.2 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς δεν δύναται να γνωστοποιήσει σε τρίτους (φυσικά και νομικά πρόσωπα) το περιεχόμενο των ανωτέρω μηνυμάτων εκτός αν ο συντάκτης τους συναινεί στην ανωτέρω γνωστοποίηση.

6. Διαφήμιση

6.1 Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί σ' αυτόν θα πρέπει, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες προς τούτο πληροφορίες, να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία : α) Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου / Επωνυμία νομικού προσώπου, β) Διεύθυνση φυσικού προσώπου / Έδρα νομικού προσώπου, γ) Αριθμός Τηλεφώνου, δ) Αριθμός Fax, ε) E-mail, ζ) Όνομα Υπευθύνου, η) Πόλη, ι) Χώρα.
6.2 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι στον δικτυακό της τόπο κατά τις εν γένει συναλλαγές τους με τους πελάτες τους.

7. Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας

7.1 Η χρήση Πιστωτικής Κάρτας από τον επισκέπτη / χρήστη για την εξόφληση αγοράς προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή συνδρομών της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.
7.2 Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.

8. Cookies

8.1 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς δύναται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων σελίδων και υπηρεσιών του δικτυακού της (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ενημερωτικά δελτία κλπ).
8.2 Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς αλλά δεν της επιτρέπουν να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη / χρήστη.
8.3 Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων σελίδων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, για λόγους marketing καθώς και για την ανάλυση του σχεδιασμού και της αποτελεσματικότητας του παρόντος δικτυακού τόπου.
8.4 Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες και υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.
8.5 Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς δεν επιθυμεί να γίνεται χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις σελίδες και υπηρεσίες αυτές και οφείλει να μην τις χρησιμοποιεί.

9. Σύνδεσμοι (Links) Προς Άλλους Δικτυακούς Τόπους

9.1 Ο δικτυακός τόπος της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς περιλαμβάνει "σύνδεσμους" (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι δεν ελέγχονται από αυτή αλλά από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . 9.2 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς δεν ευθύνεται σε καμία απολύτως περίπτωση για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους οι τρίτοι αυτοί εφαρμόζουν.

10. Διευθύνσεις IP (IP Addresses)

10.1 H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και εν συνεχεία στον παρόντα δικτυακό τόπο αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

11. Ψηφοφορίες

11.1 Για τη συμμετοχή του επισκέπτη / χρήστη σε ψηφοφορία που διενεργείται από τον δικτυακό τόπο της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς του ζητείται να υποβάλλει τα εξής στοιχεία : α) Ονοματεπώνυμο και β) κατά περίπτωση άλλα στοιχεία όπως ιδιότητα, ηλικία κλπ. ανάλογα με τη φύση των ερωτημάτων που τίθενται προς ψηφοφορία.
11.2 Η ψήφος του επισκέπτη / χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ούτε να γνωστοποιηθεί σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

12. Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

12.1 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση των σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
12.2 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού της τόπου αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.
12.3 Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την τροποποίηση του ή την διαγραφή του.
12.4 Οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις σελίδες και στις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.
12.5 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού της τόπου έχει αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών της.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο, Αποκλειστική Δικαιοδοσία και Λοιποί Όροι

13.1 Οι ανωτέρω όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή μεταβολή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
13.2 Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
13.3 Το παρόν, σε συνδυασμό με τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς και τους όρους πώλησης εμπορευμάτων μέσω διαδικτύου της άνω εταιρίας που αμφότεροι περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων χρήσης, αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς και του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού της τόπου και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
13.4 Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της σύμβασης αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
13.5 Η εκ μέρους της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς καθυστέρηση της άσκησης, η μερική άσκηση ή η μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος της που προκύπτει από τον νόμο ή τους παρόντες όρους χρήσης, είτε μια φορά είτε κατ' επανάληψη, δεν θα θεωρείται ως παραίτηση της από το σχετικό δικαίωμα. Τέτοια παραίτηση μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως.
13.6 Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει περί την ερμηνεία ή την εφαρμογή των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών (Ελλάδα). 

 

Καλαθι Αγορων

 x 
Το καλάθι σας είναι άδειο.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

bookstore-3

Μπορείτε να επισκεφθείτε το βιβλιοπωλείο


Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο 09:00 - 15:00

Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 9:00 - 14:00 και 17:00 - 20:00

 

Εθνικής Αντιστάσεως 2 - Πειραιάς

(κάτωθι Ι.Ν. Αγίας Τριάδος)

210 4124726

ΝΕΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ :

Κολοκοτρώνη 85

 Διευθυντής

Αρχιμανδρίτης

Χρυσόστομος Καράμπελας

 

programma

ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

 ΒΡΑΒΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ENTEYKTHRIO

 

 


 


empeiries 
 oilogismoi1
 agioreitikes-kouventes  a39387ec-38b0-49f8-8fd9-2e931f53988d 3
 vios-kai-logoi  agios-paisios-o-agioreitis

logo-imp

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

afisasxoleioy

IMPNeothtalogo

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ Ι.Μ.Π. 

logopeiraikhekklhsia

pewebtv m e

 ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Ι.Μ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ

sbm2016

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ