Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Δικτυακού Τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς

1. Σύμβαση χρήσης

1.1 Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς (εφεξής “Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς”) αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των υπηρεσιών, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των αρχείων και κάθε γενικά στοιχείου που περιλαμβάνεται στον διαδικτυακό τόπο της
1.2 Ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να διαβάζει προσεκτικά τους όρους χρήσης πριν από την κάθε επίσκεψη ή την κάθε χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς Εάν είτε δεν συμφωνεί, ολικά ή μερικά, είτε δεν κατανοεί, ολικά ή μερικά, οιονδήποτε εκ των όρων αυτών τότε οφείλει να μην επισκέπτεται / κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς
1.3 Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει τακτικά τόσο τους παρόντες όρους όσο και το εν γένει περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου της Εστίας Ε.Ε για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις. Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματος της να προβαίνει σε αλλαγές ή τροποποιήσεις των όρων χρήσης του διαδικτυακού της τόπου αλλά και εν γένει του περιεχομένου αυτού οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο και χωρίς προειδοποίηση. Η εξακολούθηση της, με οιονδήποτε τρόπο και μέσο, επίσκεψης / χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις τυχόν πραγματοποιηθούν, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων χρήσεως αυτού όπως ακριβώς ισχύουν κατά τον χρόνο της συγκεκριμένης επίσκεψης / χρήσης.

2. Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

2.1 Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων ή των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως τόσο την άνω εταιρία όσο και οιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για οποιαδήποτε ζημία (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική, διαφυγόντα κέρδη) τυχόν υποστεί (η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς ή ο τρίτος) από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών ή σελίδων ή οιουδήποτε άλλου στοιχείου του περιεχομένου του διαδικτυακού της τόπου είτε αυτή (η κακή ή αθέμιτη χρήση) οφείλεται σε δόλο είτε σε αμέλεια (ακόμη και ελαφρά) του επισκέπτη / χρήστη.
2.2 Αθέμιτη και κακή χρήση συνιστά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κάθε απόπειρα ιδιοποιήσεως του κωδικού πρόσβασης (Password) άλλου χρήστη, με οιοδήποτε μέσο, ανεξάρτητα του αν είναι επιτυχής ή όχι, η αποστολή μεγάλου αριθμού μηνυμάτων στην Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς (Mail bombing), η αποστολή μεγάλου αριθμού μηνυμάτων για την διαφημιστική ή άλλη προβολή του αποστολέα χωρίς η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς να έχει ζητήσει να λαμβάνει τέτοια μηνύματα (Spamming), η “επίθεση” στον διαδικτυακό τόπο ή στον server της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς (Hacking), η χρήση του διαδικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς για “επίθεση” σε διαδικτυακούς τόπους ή servers τρίτων (Hacking), η χρήση του διαδικτυακού τόπου της Εστίας για τη διακίνηση παρανόμου υλικού όπως πειρατικού λογισμικού, μουσικής, ταινιών, εικόνων, φωτογραφιών, αρχείων παιδικής πορνογραφίας κλπ. Ο επισκέπτης / χρήστης συμφωνεί ανεπιφύλακτα ότι, σε περίπτωση αμφιβολίας, μόνη αρμόδια να κρίνει αν η συμπεριφορά του τελευταίου αποτελεί κακή ή αθέμιτη χρήση είναι η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς
2.3 Ο επισκέπτης / χρήστης υπόσχεται και εγγυάται ότι οτιδήποτε (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενο, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, λογισμικό, αρχεία) εισάγει στον δικτυακό τόπο της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς καθώς και η χρήση που θα κάνει των υπηρεσιών, των σελίδων και οιουδήποτε άλλου στοιχείου του άνω δικτυακού τόπου θα είναι, αμφότερα (εισαχθέντα στοιχεία και χρήση υπηρεσιών κλπ), σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία. Επίσης ο επισκέπτης / χρήστης υπόσχεται και εγγυάται ότι τα προαναφερθέντα στοιχεία που τυχόν εισάγει και η ανωτέρω περιγραφείσα χρήση που τυχόν κάνει του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου δεν θα προσβάλλει τα χρηστά ήθη και δεν θα προκαλεί την οιαδήποτε ζημία (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική, διαφυγόντα κέρδη) στην Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς ή σε τρίτους.
2.4 Ο επισκέπτης / χρήστης, εκτός των όσων προαναφέρθησαν περί της κακής ή αθέμιτης χρήσης των σχετικών υπηρεσιών, των σελίδων ή οιουδήποτε άλλου στοιχείου του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς, φέρει στο ακέραιο την ευθύνη για οτιδήποτε εισάγει στον άνω δικτυακό τόπο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενο, εικόνες, γραφικά φωτογραφίες, εικόνες, λογισμικό, αρχεία κλπ) και φυσικά υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως για κάθε μορφής ζημία (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική και διαφυγόντα κέρδη) τόσο την Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς όσο και οιονδήποτε τρίτο τυχόν υποστεί ζημία από την κατά τα ανωτέρω εισαγωγή στοιχείων από αυτόν στον παρόντα δικτυακό τόπο.

3. Περιορισμός Ευθύνης Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς

3.1 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς δεν ευθύνεται, είτε ρητά είτε σιωπηρά, και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, για οποιασδήποτε μορφής ζημία (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική ή διαφυγόντα κέρδη) τυχόν υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, πληροφοριών, επιλογών και εν γένει περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου της στις οποίες (επίσκεψη / χρήση), ρητά συμφωνείται, ότι προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη πλήρη γνώση των όρων του παρόντος.
3.2 Τα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς παρέχονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία απολύτως εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς αρνείται ρητώς την παροχή κάθε μορφής εγγύησης, εκπεφρασμένης ή και συνεπαγόμενης, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτές, και όσων αφορούν την εγκυρότητα, ακρίβεια και τακτική ανανέωση των παρεχομένων στον διαδικτυακό της τόπο πληροφοριών. Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την ακρίβεια και την πληρότητα των περιεχομένων του διαδικτυακού της τόπου αλλά σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές, οι πληροφορίες και εν γένει τα περιεχόμενα του διαδικτυακού της τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, σφάλματα, ελλείψεις, ανακρίβειες καθώς και ότι τα λάθη, ελλείψεις και ανακρίβειες θα διορθώνονται. Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς δεν είναι σε θέση να παράσχει τις ανωτέρω εγγυήσεις λόγω του ότι το περιεχόμενο του δικτυακού της τόπου αποτελείται από ένα ιδιαιτέρως μεγάλο όγκο πληροφοριών και εν γένει στοιχείων, στην πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του οποίου μετέχουν και τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Συνεπώς, ο επισκέπτης / χρήστης, χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς κατόπιν δικής του προωτοβουλίας, αναλαμβάνει και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων το αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία απολύτως περίπτωση η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς
3.3 Επίσης η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς δεν εξασφαλίζει ούτε εγγυάται ότι ο δικτυακός της τόπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τα, πάσης φύσεως και μορφής, προϊόντα, υπηρεσίες και εν γένει στοιχεία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λογισμικό, αρχεία κλπ) του δικτυακού της τόπου τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή οιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό αρχείο ή στοιχείο με επιζήμιες ή καταστροφικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα ή το πάσης φύσεως και μορφής λογισμικό του υπολογιστή σας (συμπεριλαμβανομένων και όλων των αρχείων καθώς και κάθε μορφής πληροφορίας που έχετε αποθηκεύσει σ’ αυτόν). Ο επισκέπτης / χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη να απομονώσει το, πάσης φύσεως και μορφής, λογισμικό, αρχείο ή ηλεκτρονικό στοιχείο που τυχόν “φορτώσει” ή, με οιονδήποτε άλλο τρόπο, λάβει από το διαδικτυακό τόπο της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς, να εφαρμόσει επ’ αυτού “αντιμολυντικό” λογισμικό (AntiVirus) και εν γένει να διασφαλίσει, με δικά του μέσα, ότι αν το χρησιμοποιήσει δεν θα μολυνθεί, καταστραφεί ή επηρεαστεί το λειτουργικό του σύστημα και το κάθε μορφής λογισμικό που χρησιμοποιεί καθώς ότι δεν θα απωλεσθεί, διαγραφεί, μεταβληθεί ή αλλοιωθεί, ολικά ή μερικά, οιοδήποτε αρχείο ή πληροφορία του.
3.4 Ακόμη η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια οποιασδήποτε πληροφορίας κάθε είδους καθώς και οιουδήποτε αρχείου που αποστέλλεται στον ή μέσω του διαδικτυακού της τόπου από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε καμία περίπτωση η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς δεν θα ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά άμεση, έμμεση, ειδική, δευτερογενή, συνακόλουθη, θετική, αποθετική ή διαφυγόντα κέρδη), απορρέουσα από απώλεια χρήσης, αρχείων ή στοιχείων, ανεξαρτήτως αιτίας ή τρόπου απώλειας, που προέρχεται από ή σε σχέση με την χρήση ή εκτέλεση λογισμικού, παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών, την πρόσβασή σας ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή την δική σας χρήση και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες στις υπηρεσίες ή τις εν γένει σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου.
3.5 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οιαδήποτε ζημία (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική, διαφυγόντα κέρδη) τυχόν υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης από το ανακριβές, παραπλανητικό ή αθέμιτο περιεχόμενο οιασδήποτε διαφήμισης τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου) εμφανιστεί στον παρόντα δικτυακό τόπο με οιαδήποτε μορφή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά banner, pop-up window, pop-down window) καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει την ακρίβεια του περιεχομένου των διαφημίσεων τρίτων. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί οιοδήποτε πρόβλημα ή ανακύψει οιαδήποτε διένεξη σχετικά με οιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία τρίτου που διαφημίζεται στον παρόντα δικτυακό τόπο, ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να έλθει απευθείας σε επαφή με τον τρίτο αυτό προκειμένου να το διευθετήσει.
3.6 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι του επισκέπτη / χρήστη για οποιασδήποτε μορφής ζημία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ειδική, άμεση, έμμεση, δευτερογενή, συνακόλουθη, θετική, αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη), ιδίως για την μη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, που προεκλήθη λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας ή γεγονότων εκτός του πεδίου ελέγχου της (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αδυναμία παροχής του Internet Service Provider της, βλάβη στο τηλεφωνικό δίκτυο, βλάβη στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, κακόβουλες ενέργειες τρίτων κλπ).
3.7 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς δεν εμπλέκεται σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο σε οιαδήποτε διένεξη τυχόν προκύψει μεταξύ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, που επισκέπτονται / χρησιμοποιούν τον δικτυακό της τόπο για οιονδήποτε σκοπό.

4. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

4.1 Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων), όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
4.2 Κανένα απολύτως εξ αυτών (των προαναφερθέντων στοιχείων του παρόντος δικτυακού τόπου) δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης με οιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό ή έντυπο) ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
4.3 Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για αυστηρά προσωπική – ιδιωτική και όχι δημόσια (με ή χωρίς αντάλλαγμα) ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από τον δικτυακό τόπο της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς, χωρίς, με την ενέργεια αυτή, να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επ’ αυτού.
4.4 Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων, εκδόσεων ή άλλων φυσικών και νομικών προσώπων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη για την προστασία τους.

5. Περιορισμοί Χρήσης

5.1 Οτιδήποτε εισάγεται στον παρόντα δικτυακό τόπο από την Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, λογισμικό, πληροφορίες, δεδομένα κλπ) προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτική χρήση από τον επισκέπτη / χρήστη. Δεν επιτρέπεται στον επισκέπτη / χρήστη, είτε μερικά είτε ολικά, η πώληση, η παραχώρηση (με ή χωρίς αντάλλαγμα), η αντιγραφή, η τροποποίηση, η αναδημοσίευση με οιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό ή έντυπο), η αναπαραγωγή, η μεταφορά και η διανομή καθ’ οιονδήποτε τρόπο και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιουδήποτε στοιχείου του παρόντος δικτυακού τόπου, εκτός εάν έχει λάβει προηγούμενη έγγραφη προς τούτο άδεια από την Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς
5.2 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί ή να διαγράφει άμεσα (ολικά ή μερικά) και χωρίς προειδοποίηση έγγραφα, φωτογραφίες, δεδομένα, αρχεία καθώς και οιοδήποτε άλλο υλικό ή εν γένει στοιχείο που εισάγεται στον παρόντα δικτυακό τόπο από οιονδήποτε τρίτο που είναι υβριστικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, απειλητικό ή έρχεται σε αντίθεση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τη νομοθεσία που αφορά της τηλεπικοινωνίες, το διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τον ανταγωνισμό, τη διαφήμιση, την προστασία του καταναλωτή, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των συναφών δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, τα χρηστά ήθη κλπ).
5.3 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, αναστείλει ή μεταβάλει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τις προσφερόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο υπηρεσίες καθώς και να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενο τους. Επίσης δικαιούται να τροποποιήσει, μεταβάλλει και καταργήσει είτε ολοκληρωτικά είτε εν μέρει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση οιοδήποτε στοιχείο του δικτυακού της τόπου.

6. Σύνδεσμοι (Links) Προς Άλλους Δικτυακούς Τόπους

6.1 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς δεν ελέγχει και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ορθότητα, την νομιμότητα, την εγκυρότητα, την πληρότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών και του εν γένει περιεχομένου άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “συνδέσμων” (Links), hyperlinks, διαφημιστικών banners, pop-up και pop-under παραθύρων καθώς και με οιονδήποτε άλλο τρόπο. Επίσης η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για οιαδήποτε, πάσης φύσεως και μορφής, ζημία (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική, διαφυγόντα κέρδη) τυχόν υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης από τη χρήση των προαναφερθέντων δικτυακών τόπων και σελίδων τρίτων στους / στις οποίες παραπέμπει κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.
6.2 Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί ή διένεξη ανακύψει από την επίσκεψη / χρήση των άνω δικτυακών τόπων και σελίδων οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή προβάλλουν την παρουσία τους στο διαδίκτυο μέσω των τόπων και των σελίδων αυτών, οι οποίοι και φέρουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρουν και για το περιεχόμενο των άνω δικτυακών τόπων και σελίδων καθώς και για την αποζημίωση σας για οιαδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστείτε από την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων και σελίδων τους.
6.3 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγκρίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή με τα οποία συνδέεται κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

7. Σύνδεσμοί (Links) Προς το Δικτυακό Τόπο της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς

7.1 “Σύνδεσμοι” (Links) προς τον δικτυακό τόπο της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν (ενδεχομένως) κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς και του παραπέμποντος στον δικτυακό της τόπο φυσικού ή νομικού προσώπου.

8. Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

8.1 Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και των διεθνών συμβάσεων.
8.2 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς διατηρεί, κατ΄ απόλυτη αυτής κρίση, το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών των άνω ενημερωτικών δελτίων ή της, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, διαγραφής του από αυτές.

9. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

9.1 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού της τόπου υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης, τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο και τους ειδικότερους όρους πωλήσεως που αυτή τάσσει στην σχετική σελίδα του δικτυακού της τόπου, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων, και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.
9.2 Οι όροι σύναψης σύμβασης πωλήσεως οιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που πωλείται μέσω του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή μεταβολή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
9.3 Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
9.4 Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της σύμβασης πωλήσεως, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
9.5 Η εκ μέρους της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς καθυστέρηση της άσκησης, η μερική άσκηση ή η μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος της που προκύπτει από τον νόμο ή τους όρους σύναψης σύμβασης πωλήσεως, είτε μια φορά είτε κατ’ επανάληψη, δεν θα θεωρείται ως παραίτηση της από το σχετικό δικαίωμα. Τέτοια παραίτηση μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως.
9.6 Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει περί την ερμηνεία ή την εφαρμογή των όρων σύναψης σύμβασης πωλήσεως οιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που πωλείται μέσω του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών (Ελλάδα).

10. Message Boards

10.1 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς αναπτύσσει τα δικά της message boards παρέχοντας στους επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού της τόπου τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη συζήτηση θεμάτων ποικίλου περιεχομένου με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, σε υβριστικές, δυσφημιστικές, ανήθικες και απειλητικές διατυπώσεις ή σε διατυπώσεις που έρχονται σε αντίθεση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας και ως εκ τούτου είναι παράνομες.
10.2 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων.
10.3 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται, ενστερνίζεται ή εγκρίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους (δηλ. στα message boards) αυστηρά προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις τρίτων (φυσικών και νομικών προσώπων). Επίσης η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για οιαδήποτε, πάσης φύσεως και μορφής, ζημία (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική, διαφυγόντα κέρδη) τυχόν υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης από την επίσκεψη / χρήση των ανωτέρω message boards.
10.4 Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών (message boards) διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν με τα μηνύματά τους.

11. Ψηφοφορίες

11.1 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου της τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε ποικίλης φύσεως ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων.
11.2 Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από την Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία.
11.3 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία.
11.4 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί, κατ’ απόλυτη αυτής κρίση, το δικαίωμα να διακόψει την ψηφοφορία, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.

12. Διαγωνισμοί και Προσφορές

12.1 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς διατηρεί το δικαίωμα να διοργανώνει μέσω του δικτυακού της τόπου, οποτεδήποτε εκείνη κρίνει σκόπιμο και με όρους που θα καθορίσει αποκλειστικά εκείνη διαγωνισμούς με έπαθλο προϊόντα και παροχή υπηρεσιών τόσο δικών της όσο και τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων. Επίσης δικαιούται να καθορίζει ποιοι δικαιούνται να λάβουν μέρος στους άνω διαγωνισμούς καθώς και να ακυρώσει, κατ’ απόλυτη αυτής κρίση, την συμμετοχή οιουδήποτε κρίνει ότι παραβίασε οιονδήποτε από τους όρους του διαγωνισμού.
12.2 Η συμμετοχή στον εκάστοτε διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των όρων αυτού. Για τον λόγο αυτό, οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν σε οιονδήποτε διαγωνισμό, οφείλουν, προτού δηλώσουν συμμετοχή σ’ αυτόν, να διαβάσουν προσεκτικά τους σχετικούς όρους συμμετοχής. Σε περίπτωση που είτε δεν συμφωνούν, ολικά ή μερικά, είτε δεν κατανοούν, ολικά ή μερικά, οιονδήποτε εκ των όρων αυτών οφείλουν να μην λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό.
12.3 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς δικαιούται να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες μέσω του δικτυακού της τόπου σε τιμή προσφοράς είτε ανεξάρτητα από άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες είτε σε συνδυασμό με αυτά. Επίσης έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει τους ειδικότερους όρους κάθε προσφοράς καθώς και την χρονική διάρκεια ισχύος της.
12.4 Η αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς ή τρίτων που προσφέρονται σε τιμή προσφοράς συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των όρων της προσφοράς αυτής. Για τον λόγο αυτό, οι επιθυμούντες να αγοράσουν προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται σε τιμή προσφοράς, οφείλουν, προτού τα αγοράσουν, να διαβάσουν προσεκτικά τους σχετικούς όρους της προσφοράς. Σε περίπτωση που είτε δεν συμφωνούν, ολικά ή μερικά, είτε δεν κατανοούν, ολικά ή μερικά, οιονδήποτε εκ των όρων αυτών οφείλουν να μην προβαίνουν στην συγκεκριμένη αγορά.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο, Αποκλειστική Δικαιοδοσία και Λοιποί Όροι

13.1 Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή μεταβολή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
13.2 Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
13.3 Το παρόν, σε συνδυασμό με τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων και τους όρους πώλησης εμπορευμάτων από την Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς μέσω διαδικτύου που αμφότεροι περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων χρήσης, αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς και του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού της τόπου.
13.4 Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της σύμβασης αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
13.5 Η εκ μέρους της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς καθυστέρηση της άσκησης, η μερική άσκηση ή η μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος της που προκύπτει από τον νόμο ή τους παρόντες όρους χρήσης, είτε μια φορά είτε κατ’ επανάληψη, δεν θα θεωρείται ως παραίτηση της από το σχετικό δικαίωμα. Τέτοια παραίτηση μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως.
13.6 Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει περί την ερμηνεία ή την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών (Ελλάδα).

Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς

1. Νομοθετικό Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1.1 Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
1.2 Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος, αν και όχι πλήρως ανεπτυγμένου, πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική νομοθετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο των παρόντων όρων.
1.3 Σε κάθε περίπτωση η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να τροποποιήσει τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών του δικτυακού της τόπου, κατόπιν ενημέρωσης τους, και πάντα μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.
1.4 Εάν ο επισκέπτης / χρήστης είτε δεν συμφωνεί, ολικά ή μερικά, είτε δεν κατανοεί, ολικά ή μερικά, οιονδήποτε από τους παρόντες όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων του οφείλει να μην επισκέπτεται / χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς
Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς είναι τα ακόλουθα :

2. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

2.1 Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς ζητείται από τον επισκέπτη / χρήστη να υποβάλλει τα εξής στοιχεία : α) Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Νομικού Προσώπου, β) Διεύθυνση φυσικού προσώπου / Έδρα νομικού προσώπου, γ) Ταχυδρομικός Κώδικας, δ) Αριθμός Τηλεφώνου, ε) E-mail, ζ) Αριθμός Fax, θ) Α.Φ.Μ., ι) Δ.Ο.Υ., ια) Πόλη, ιβ) Χώρα και ιγ) Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας.
2.2 Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικά παραστατικά) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς
2.3 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο είδος των αποκτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου που διενεργεί από τον δικτυακό της τόπο προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου με αυτή και να προβαίνει σε νέες προσφορές προς αυτόν, εκτός αν ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές.
2.4 Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη / χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους (φυσικά και νομικά πρόσωπα).

3. Συνδρομητικές υπηρεσίες

3.1 Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη ως συνδρομητή σε ορισμένες από τις υπηρεσίες της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς ζητούνται τα εξής στοιχεία : α) Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου/ Επωνυμία Νομικού Προσώπου, β) Διεύθυνση φυσικού προσώπου / Έδρα νομικού προσώπου, γ) Ταχυδρομικός Κώδικας, δ) Αριθμός Τηλεφώνου, ε) E-mail, ζ) Αριθμός Fax, θ) Α.Φ.Μ., ι) Δ.Ο.Υ., ια) Πόλη, ιβ) Χώρα και ιγ) Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας.
3.2 Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικά παραστατικά) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς
3.3 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε προτάσεις νέων συνδρομητικών υπηρεσιών προς το συνδρομητή ή για άλλους οικονομικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς εκτός αν ο τελευταίος δηλώσει ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.
3.4 Τα ανωτέρω στοιχεία ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους (φυσικά και νομικά πρόσωπα).

4. Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

4.1 Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς ζητούνται τα εξής στοιχεία : α) Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου / Επωνυμία νομικού προσώπου και β) E-mail.
4.2 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς δύναται να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα ενημερωτικά δελτία (Newsletters) εκτός αν ο παραλήπτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

5. Message Βoards

5.1 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς διατηρεί το δικαίωμα να καταγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες / χρήστες των message boards αποκλειστικά και μόνο για τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων των όρων χρήσης τους όπως προβλέπεται ειδικότερα στους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς
5.2 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς δεν δύναται να γνωστοποιήσει σε τρίτους (φυσικά και νομικά πρόσωπα) το περιεχόμενο των ανωτέρω μηνυμάτων εκτός αν ο συντάκτης τους συναινεί στην ανωτέρω γνωστοποίηση.

6. Διαφήμιση

6.1 Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί σ’ αυτόν θα πρέπει, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες προς τούτο πληροφορίες, να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία : α) Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου / Επωνυμία νομικού προσώπου, β) Διεύθυνση φυσικού προσώπου / Έδρα νομικού προσώπου, γ) Αριθμός Τηλεφώνου, δ) Αριθμός Fax, ε) E-mail, ζ) Όνομα Υπευθύνου, η) Πόλη, ι) Χώρα.
6.2 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι στον δικτυακό της τόπο κατά τις εν γένει συναλλαγές τους με τους πελάτες τους.

7. Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας

7.1 Η χρήση Πιστωτικής Κάρτας από τον επισκέπτη / χρήστη για την εξόφληση αγοράς προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή συνδρομών της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.
7.2 Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.

8. Cookies

8.1 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς δύναται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων σελίδων και υπηρεσιών του δικτυακού της (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ενημερωτικά δελτία κλπ).
8.2 Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς αλλά δεν της επιτρέπουν να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη / χρήστη.
8.3 Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων σελίδων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, για λόγους marketing καθώς και για την ανάλυση του σχεδιασμού και της αποτελεσματικότητας του παρόντος δικτυακού τόπου.
8.4 Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες και υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.
8.5 Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς δεν επιθυμεί να γίνεται χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις σελίδες και υπηρεσίες αυτές και οφείλει να μην τις χρησιμοποιεί.

9. Σύνδεσμοι (Links) Προς Άλλους Δικτυακούς Τόπους

9.1 Ο δικτυακός τόπος της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς περιλαμβάνει “σύνδεσμους” (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι δεν ελέγχονται από αυτή αλλά από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . 9.2 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς δεν ευθύνεται σε καμία απολύτως περίπτωση για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους οι τρίτοι αυτοί εφαρμόζουν.

10. Διευθύνσεις IP (IP Addresses)

10.1 H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και εν συνεχεία στον παρόντα δικτυακό τόπο αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

11. Ψηφοφορίες

11.1 Για τη συμμετοχή του επισκέπτη / χρήστη σε ψηφοφορία που διενεργείται από τον δικτυακό τόπο της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς του ζητείται να υποβάλλει τα εξής στοιχεία : α) Ονοματεπώνυμο και β) κατά περίπτωση άλλα στοιχεία όπως ιδιότητα, ηλικία κλπ. ανάλογα με τη φύση των ερωτημάτων που τίθενται προς ψηφοφορία.
11.2 Η ψήφος του επισκέπτη / χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ούτε να γνωστοποιηθεί σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

12. Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

12.1 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση των σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
12.2 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού της τόπου αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.
12.3 Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την τροποποίηση του ή την διαγραφή του.
12.4 Οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις σελίδες και στις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.
12.5 Η Εκθέσις Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού της τόπου έχει αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών της.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο, Αποκλειστική Δικαιοδοσία και Λοιποί Όροι

13.1 Οι ανωτέρω όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή μεταβολή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
13.2 Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
13.3 Το παρόν, σε συνδυασμό με τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς και τους όρους πώλησης εμπορευμάτων μέσω διαδικτύου της άνω εταιρίας που αμφότεροι περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων χρήσης, αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς και του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού της τόπου και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
13.4 Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της σύμβασης αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
13.5 Η εκ μέρους της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς καθυστέρηση της άσκησης, η μερική άσκηση ή η μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος της που προκύπτει από τον νόμο ή τους παρόντες όρους χρήσης, είτε μια φορά είτε κατ’ επανάληψη, δεν θα θεωρείται ως παραίτηση της από το σχετικό δικαίωμα. Τέτοια παραίτηση μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως.
13.6 Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει περί την ερμηνεία ή την εφαρμογή των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών του δικτυακού τόπου της Εκθέσεως Χριστιανικού Βιβλίου της Ι.Μ. Πειραιώς αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών (Ελλάδα).